Informații interes public

Declarații de avere și interese

Consultați și descărcați declarațiile de avere și de interese ale șefilor de departament
2024
2023
2023
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

DA RECTIFICATIVĂ NICOLAESCU CRISTIAN

DA + DI VĂDEANU ROXANA - 30 de zile de la numire ca medic șef secție

DA + DI - DR DINCĂ ALEXANDRU LAURENȚIU DA LA 30 ZILE DE LA ÎNCETARE

DA + DAI STROE ȘTEFAN DECLARAȚIE DE AVERE LA 30 DE ZILE DE LA NUMIRE CA MEDIC ȘEF SECȚIE

DA + DI TOMA CLAUDIA

DA + DI CIUPAGEA ALINA

DA + DI VOICULESCU CORNEL - LA 30 ZILE ÎNCETARE CIM

DA + DI FILIP COSTEL - MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE - D.A. RECTIFICATIVĂ

DA  + DI 2023 ANCA LUMINIȚA GENOVEVA

DA  + DI 2023 DR NIȚĂ SERGIU

DA + DI 2023 dr TRIFAN ADELA MEMBRU ÎN CADM SPITAL

DA + DI 2023 GÎRBĂCICĂ ADINA MEMBRU SUPLEANT ÎN CONS DE ADM AL SPITALULUI

DA + DI LUPU LIVIA RODICA

DA + DI POPESCU FLORENTINA CLARA

DA + DI POPA CAMELIA GINGINICA MEMBRU SUPLEANT

DA + DI NICOLAESCU CRISTIAN FLORENTIN

DA + DI ALDESCU RAIMONDA ADRIANA

DA + DI SĂVULESCU ELENA

DA + DI ANTON IULIAN

DA + DI ȘCHIOPU OANA

DA + DI BANCIU ELENA

DA + DI JIANU MARIAN BOGDAN

DA + DI ALEXE IULIA

DA + DI HANDOLESCU DANIELA

DA + DI CATILA ANDREIA

DA + DI POPA DINESCU CRINA MIHAELA

DA + DI DUMITRESCU NONA ELENA

DA + DI MANTA LAVINIA ILEANA

DA + DI DRAGOMIR SIMONA

DA + DI MOCANU MARIELA

DA + DI DRĂGHICI TEODORA IRINA

DA + DI ILIESCU ELENA

DA + DI DINCĂ ALEXANDRU LAURENȚIU 

DA + DI IOSIFESCU RENATA BEATRICE 

DA + DI NIȚĂ CRISTINA MARILENA

DA + DI NIȚĂ BURLOIU LUMINIȚA CLAUDIA

DA + DI NICA DAN EMIL RECTIFICATIVĂ

DA + DI NICA DAN EMIL

DA + DI MIHAI GABRIEL IRINEL 

DA + DI MARCU FLORIN

DA + DI VOINEA IOANA

DA + DI MIHAI ANDREI COSMIN

DA + DI MOLDOVEANU ELENA

DA + DI FILIP COSTEL

DA + DI MINESCU IRINA

DA + DI VOICULESCU CORNEL 

DA + DI TOMA CLAUDIA DECLARAȚIE DE AVERE LA 30 DE ZILE DE LA ÎNCETAREA NUMIRII CA ȘEF SERVICIU RUNOS

MORUZZI EUGENIA ELZA

TRIFAN ADELA DA LA 30 DE ZILE DE LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU ÎN CADM SPITAL

FILIP COSTEL DA RECTIFICATIVĂ

DR IRINA MINESCU DECLARAȚIE DE AVERE RECTIFICATIVĂ

DR IOSIFESCU RENATA DECLARAȚIE DE AVERE LA 30 DE ZILE DE LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEDIC ȘEF SECȚIE CA URMARE A PENSIONĂRII

DA + DI VĂDEANU ROXANA - 30 de zile de la numire ca medic șef secție

DA + DI - DR DINCĂ ALEXANDRU LAURENȚIU DA LA 30 ZILE DE LA ÎNCETARE

DA + DAI STROE ȘTEFAN DECLARAȚIE DE AVERE LA 30 DE ZILE DE LA NUMIRE CA MEDIC ȘEF SECȚIE

DA + DI TOMA CLAUDIA

DA + DI CIUPAGEA ALINA

DA + DI VOICULESCU CORNEL - LA 30 ZILE ÎNCETARE CIM

DA + DI FILIP COSTEL - MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE - D.A. RECTIFICATIVĂ

DA  + DI 2023 ANCA LUMINIȚA GENOVEVA

DA  + DI 2023 DR NIȚĂ SERGIU

DA + DI 2023 dr TRIFAN ADELA MEMBRU ÎN CADM SPITAL

DA + DI 2023 GÎRBĂCICĂ ADINA MEMBRU SUPLEANT ÎN CONS DE ADM AL SPITALULUI

DA + DI LUPU LIVIA RODICA

DA + DI POPESCU FLORENTINA CLARA

DA + DI POPA CAMELIA GINGINICA MEMBRU SUPLEANT

DA + DI NICOLAESCU CRISTIAN FLORENTIN

DA + DI ALDESCU RAIMONDA ADRIANA

DA + DI SĂVULESCU ELENA

DA + DI ANTON IULIAN

DA + DI ȘCHIOPU OANA

DA + DI JIANU MARIAN BOGDAN

DA + DI ALEXE IULIA

DA + DI HANDOLESCU DANIELA

DA + DI CATILA ANDREIA

DA + DI POPA DINESCU CRINA MIHAELA

DA + DI DUMITRESCU NONA ELENA

DA + DI MANTA LAVINIA ILEANA

DA + DI DRAGOMIR SIMONA

DA + DI MOCANU MARIELA

DA + DI DRĂGHICI TEODORA IRINA

DA + DI ILIESCU ELENA

DA + DI DINCĂ ALEXANDRU LAURENȚIU 

DA + DI IOSIFESCU RENATA BEATRICE 

DA + DI NIȚĂ CRISTINA MARILENA

DA + DI NICA DAN EMIL RECTIFICATIVĂ

DA + DI NICA DAN EMIL

DA + DI MIHAI GABRIEL IRINEL 

DA + DI MARCU FLORIN

DA + DI VOINEA IOANA

DA + DI MIHAI ANDREI COSMIN

DA + DI MOLDOVEANU ELENA

DA + DI FILIP COSTEL

DA + DI MINESCU IRINA

DA + DI VOICULESCU CORNEL 

DA + DI TOMA CLAUDIA DECLARAȚIE DE AVERE LA 30 DE ZILE DE LA ÎNCETAREA NUMIRII CA ȘEF SERVICIU RUNOS

MORUZZI EUGENIA ELZA

TRIFAN ADELA DA LA 30 DE ZILE DE LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU ÎN CADM SPITAL

FILIP COSTEL DA RECTIFICATIVĂ

DR IRINA MINESCU DECLARAȚIE DE AVERE RECTIFICATIVĂ

DR IOSIFESCU RENATA DECLARAȚIE DE AVERE LA 30 DE ZILE DE LA ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEDIC ȘEF SECȚIE CA URMARE A PENSIONĂRII